پزشکیان: حذف صدای مخالف تمامیت خواهی و قدرت طلبی است