نماینده جمهوریخواه: سعودی ها به ما گفتند چرا با ایران که شعار مرگ بر آمریکا می دهد مذاکره می کنید؟ / نت