باید از افراد توانمند در روابط عمومی ها استفاده شود