۱۰۰۰ خیر در سطح جهان با مدرسه‌سازی در ایران همکاری دارند