انگلیس برای آموزش مخالفان سوری 85 نیرو به ترکیه و اردن اعزام کرد