انتقاد وزیر ارتباطات از عملکرد و انحصار مخابرات/نرخ مکالمات افزایش نمی‌یابد