واژگونی پراید در جاده زنجان - بیجار شش نفر را روانه بیمارستان کرد