اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش درباره حضورش در انتخابات مجلس