سوالی در خصوص نتیجه بازی تراکتور و نفت به هیأت رئیسه تقدیم شده