مربی می‎خواست به خاطر مرگ مادرم مرا مقابل لیورپول بازی ندهد