بیش از 31 هزار مترمربع از حریم رودخانه باشت رفع تصرف شد