اعتصاب و راهپیمایی در جنوب اراضی اشغالی در اعتراض به اخراج کارگران