عده ای در صف مظلومان شعارهای ظالمان را تقویت می کنند/دولت آمریکا برای انتخابات آینده به مذاکره با ایر