شکست توطئه های دشمنان در گرو همدلی و همزبانی دولت و ملت است