برنامه «ایکوم» در هفته موزه‌ها/ پژوهشگاه میراث میزبان مردم می‌شود