15 کیلومتر از مسیرهای ارتباطی زنجان مجهز به سیستم روشنایی می شود