صدور حکم اعدام برای شهدای فلسطینی توسط دادگاه مصر!