۲۲هزار آسیب دیده اجتماعی از خدمات بهزیستی بیرجند بهره مند شدند