اعدام شیخ نمر آل سعود را به پایان عمرش نزدیک می کند