مردم لرستان به خاطر تاثیر از صفات شخصیت‌های شاهنامه فردوسی بارها مورد خشم حکام قرار گرفته‌اند