امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین صندوق های ضمانت صادرات ایران و ایتالیا