نصب فوری کنتور بر روی تابلوهای روشنایی معابر غرب مازندران