خواهان لغو کامل تحریم ها بصورت یکجا و کلی هستیم/بازدید از مراکز نظامی را قبول نداریم