در خصوص نتیجه دیدار سپاهان و سایپا موارد متفاوتی بیان شده است