شایعه آزاده نامداری و آذرخش فراهانی به واقعیت پیوست