سرمربی موج گناوه: کم تجربگی عامل نتیجه نگرفتن این تیم است