رییس مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران خواستارکمک نهادهای استانی شد