سوالی در خصوص نتیجه بازی تراکتور و نفت به هیأت رئیسه تقدیم شده/استفاده از ظرفیت‌های مجلس برای پیگیری