بررسی مشکلات معیشتی فرهنگیان در جلسه غیرعلنی با فانی و نوبخت