فاز اول مطالعات انتقال آب الموت رود به قزوین انجام می شود