اهدای دست‌نوشته شعر «بم» منوچهر آتشی برای حمایت از بی‌خانمان‌ها