واكنش کمیته داوران به اتفاقات تبریز و اشتباهات داوری