عیادت علی اکبر صالحی از بیماران بستری در بیمارستان+تصاویر