علیزاده ویعقوبی رقابت های جهانی تکواندوی روسیه را با پیروزی آغاز کردند