برای اشتغالزایی روستاییان باید واحدهای صنایع کوچک روستایی ایجاد شود