مراکز تفریحی و ورزشی به صورت رایگان در اختیار جوانان قرار گیرد