«سئوال از شهردار»؛ فاجعه، ابزار سیاسی یاطرحی برای اصلاح امور؟