نخستین تغییر در پرسپولیس جدید؛ بازگشت اسطوره محبوب