مديران ارشد در ايران به روابط عمومي نگاه ابزاري دارند