مجلس حقوق و مسئوليت‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي را تعيين کرد