پروژه راهسازی آتشگاه - نوجان - چالوس ۵۰ درصد پیشرفت دارد