این روزها دیگر هنرمند نیست که سالن نمایشش را تعیین می‌کند