برگزاری نخستین دوره از مسابقات قرآن کریم و احادیث نبوی ویژه دانشجویان در شارجه