گشایش ال.سی را تسهیل کنید/ تلاش برای تجمیع نیاز 5 ساله ریلی