صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی از 30 طرح تحقیقاتی پسادکتری حمایت می‌کند