حوزه پرورشی 65 درصد مصوبات شورای «آپ» لنده را به خود اختصاص داد