قرارگاه عملیاتی توسعه دانش بنیان در دانشگاه شهرکرد راه اندازی شود