نشان عالی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به نویسنده «آن بیست و سه نفر» اهدا شد