آمریکا تنها به‌دنبال بهره‌گیری از کشورهای عربی است/امنیت خلیج‌فارس باید توسط کشورهای منطقه تأمین