تیم مذاکره‌کننده اختیاری برای اجازه بازدید ندارد / تیم مذاکره‌کننده به فرمایشات رهبری که گفتند« به